Quần đảo Bà Lụa – Rừng tràm Trà Sư – Hà Tiên (2n2đ)

2.450.000